Trường mầm non Kỳ Giang là trường hạng I, trong những năm qua đơn vị đã xây dựng kế hoạch phương hướng chiến lược nhà trường giai đoạn 2015-2020 phù hợp với mục tiêu Giáo dục Mầm non và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Có cơ cấu tổ chức bộ máy đúng theo quy định. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được thành lập vào đầu mỗi năm học và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ trường Mầm non.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể, và các tổ chuyên môn được thành lập đúng quy định, hoạt động có hiệu quả góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quản lý tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Hội đồng trường hoạt động có hiệu quả, đúng quy định. Hằng năm, Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban giám hiệu nhà trường quản lý tốt các hoạt động chuyên môn.

Có 14 nhóm lớp, phân chia số lượng trẻ đúng theo độ tuổi.

Nhà trường thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản đúng Luật ngân sách nhà nước. Hàng tháng đánh giá xếp loại giáo viên kịp thời, công khai, chính xác, phản ánh đúng năng lực của từng giáo viên, nhân viên và ý thức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác an ninh trong nhà trường luôn được đảm bảo. Hệ thống sổ sách của nhà trường có đầy đủ theo quy định và được bảo quản chu đáo. Công tác thông tin được duy trì tốt, các công văn, báo cáo luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Quản lý và nâng cao hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp. Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.